کمیته آموزشی

دکتر عبدالرضا محمدنیا   مسئول آموزش

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن تماس: 09125146410

آدرس الکترونیک: mohamadnia.ar@gmail.com