واحد پرسنلی

مدیر واحد پرسنلی

دکتر محسن ولی زاده

تلفن تماس : 09153086905

 

شرح وظایف واحد پرسنلی

  1. تشکیل پرونده و تکمیل مدارک اعضاء جهت بایگانی در پرونده و پیگیری رفع نواقص
  2. صدور کارت عضویت و ثبت نام اعضاء جدید
  3. ثبت کلیه اطلاعات اعضاء مورد نیاز در سامانه اعضاء
  4. تشکیل کمیته نمایندگان کلیه دانشگاه ها