هیات مدیره

دکتر نرجس سلیمانی فر 

رئیس هیات مدیره

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن تماس : 09121473937

n.soleimanifar20@gmail.comآدرس الکترونیک: 


دکتر حیمدرضا رحیمی  

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن تماس: 09121936689

آدرس الکترونیک: Rahimihr@mums.ac.ir


دکتر زهره سلطنت پوری 

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت:  دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن تماس: 09125790962

آدرس الکترونیک: zohre_saltanatpour@yahoo.com


   دکتر محدثه نقی ویشته     

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن تماس: 09124090358

آدرس الکترونیک:M.vishteh@yahoo.com


دکتر محمدعلی ذوالفقاری 

نائب رئیس و خزانه دار هیات مدیره

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت:  سازمان تامین اجتماعی

تلفن تماس: 09121341015

آدرس الکترونیک : zolfaghari.mohammadali@yahoo.com


دکتر محسن ولی زاده   

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن تماس: 09153086905

آدرس الکترونیک: valizadehm1@mums.ac.ir


دکتر مریم هنردوست

دبیر هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن تماس: 09123029601

آدرس الکترونیک: honardoost.m@iums.ac.ir


دکتر مولود آبسالان

بازرس اصلی هيات مديره

محل خدمت:  دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران 

تلفن تماس: 09391094979

mahta.absalan@gmail.comآدرس الکترونیک: