هیات مدیره

دکتر محمدسعید حجازی  رئیس هیات مدیره

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن تماس : 09144157199

آدرس الکترونیک: msaeidhejazi@yahoo.com


دکتر حیمدرضا رحیمی    نائب رئیس هیات مدیره (Rahimihr@mums.ac.ir)

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن تماس: 09121936689

آدرس الکترونیک: Rahimihr@mums.ac.ir


دکتر محمدرضا شریفی

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس: 09131343410

آدرس الکترونیک: mo_sharifi@med.mui.ac.ir


دکتر ناصر احمدیان       دبیر هیات مدیره

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن تماس: 09120571360

آدرس الکترونیک: ahmadian_nasser@yahoo.com


دکتر مهرداد زینلیان       خزانه دار هیات مدیره

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس: 09131098411

آدرس الکترونیک : zeinalianmehrdad@gmail.com


دکتر عبدالرضا محمدنیا   مسئول آموزش

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن تماس: 09125146410

آدرس الکترونیک: mohamadnia.ar@gmail.com


دکتر زهره سلطنت پوری مسئول روابط عمومی

عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: پژوهشکده رویان

تلفن تماس: 09125790962

آدرس الکترونیک: zohre_saltanatpour@yahoo.comدکتر کامران منصوری

عضو علی البدل هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن تماس: 09183365450

آدرس الکترونیک: kamranmansouri@gmail.com


دکتر بهرنگ علنی       

بازرس اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن تماس: 09194494034

آدرس الکترونیک: behrangha@yahoo.com


دکتر عباس کریمی

بازرس علی البدل هيات مديره

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن تماس: 09144115512

آدرس الکترونیک: abbas.karimi.p@gmail.com