لیست رسانه ها

برگزاری کارگاه دو روزه

برگزاری کارگاه دو روزه "تصویرسازی المان ها" ویژه

انجمن علمی پزشکی مولکولی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌کند: