درباره ما

تعریف پزشکی مولکولی

ترکیب آموزش و پژوهشهای پایه و بالین به منظور شناسایی مولکولی مکانیزم بیماریها و درک عملکرد طبیعی بدن جهت تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری

آئین نامه دکترای تخصصی پزشکی مولکولی