لیست رسانه ها

اولین هم اندیشی و اطلاع رسانی

اولین هم اندیشی و اطلاع رسانی ویژه

اولین هم اندیشی و اطلاع رسانی در تاریخ 13 تیرماه برگزار می گردد.

برگزار ی اولین جلسه هیات مدیره پزشکی مولکولی در محل وزارت بهداشت و درمان

برگزار ی اولین جلسه هیات مدیره پزشکی مولکولی در محل وزارت بهداشت و درمان ویژه

در این جلسه همچنین پس از بحث و تبادل نظر پیرامون اهمیت وجود انجمن و پی گیری همه جانبه مطالبات صتفی و حضور در محافل علمی جناب آقای ...

آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ابلاغ شد

آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ابلاغ شد ویژه

آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ابلاغ شد